1
REGULAMIN KONKURSU
pt. „NA TROPIE MARCHEWEK”
Crispy Natural Sp. z o. o. Sp. k.

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Crispy Natural Sp. z o.o. Sp. k., ul. Łódzka 145a, 62-800 Kalisz,
NIP: 618-214-42-96
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook
jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.instagram.com/crispynatural zwanej dalej
„Fanpage”.
Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie mające ukończone 18 lat,
mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego, publicznego konta w
serwisie internetowym Instagram.
3. Konkurs trwa w dniach od 02.04.2022 do 04.04.2021 do godziny: 23:59.
4. Wyniki zostaną opublikowane w dniu 06.04.2022 za pośrednictwem konta
Instagramowego @crispynatural.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony, czy
aplikacji przez administratora Facebook.
Zadanie konkursowe
1. Zadanie konkursowe polega opublikowaniu w osobistej relacji (Instastories) Uczestnika na
platformie Instagram zdjęcia bądź filmu wykonanego z użyciem filtra AR pod nazwą “FUNNY
CARROTS”, znajdującego się na Profilu @crispynatural wraz z uzupełnieniem zabawnego
dialogu marchewek w białych dymkach. Opublikowane zdjęcie powinno zawierać
oznaczenie profilu @crispynatural.
2. Wszystkie zgłoszenia zostaną udostępnione w relacjach organizatora i zapisane w
Wyróżnionych Relacjach na czas trwania konkursu.
3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą najciekawsze ich zdaniem zgłoszenia. W sumie
nagrodzone zostaną 3 zdjęcia/filmy.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za
pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na Instagramie.
Nagrody konkursowe
1. Nagrodami w konkursie są 3 równorzędne nagrody, składające się z zestawu zawierającego:
MARCHEW Z PRZYPRAWAMI – SUSZONE CHIPSY CRISPY NATURAL 18G – 20 szt. zapakowane
w kartonowy box w kształcie marchewki.
Wartość każdego zestawu wynosi 80,40 zł brutto.
2
2. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom firmą kurierską w terminie do 7 dni od momentu
ogłoszenia wyników.
3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
4. Zwycięzca zobowiązany jest podać adres do wysyłki nagrody na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W powyższym przypadku nagroda przepada.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy wysyłce
nagrody i rejestracji w konkursie, w szczególności za zmianę danych osobowych
uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie
fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, spowodują, że dany Uczestnik może
zostać wykluczony z Konkursu.
8. Zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych (art.30 ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 26.07.1991
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.), wygrana
w konkursie podlega opodatkowaniu. W zależności od wartości nagród może zostać
naliczony podatek, który wygrany musi wpłacić organizatorowi przed wydaniem nagrody.
Nagrody o wartości poniżej 2000 zł podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie
art.21 ust 1 pkt 68 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14
(czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem
poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs Domowe Biuro”.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma.
Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega, że pracownicy firmy Crispy Natural Sp. Z o.o. Sp. k. nie mogą brać
udziału w konkursie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie i zasadach
Konkursu w trakcie jego trwania, a także jego wcześniejszego zakończenia bez podania
konkretnej przyczyny oraz wyłonienia Zwycięzców. Informacja o zmianach będzie
zamieszczona na Fanpage marki Crispy Natural.